Privacybeleid

1. Waarom dit Privacybeleid?

Delta Dépannage – Brussels Advance Group (hierna ‘wij/onze/ons ’) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘ Privacywet’) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Verordening’).

Wij willen u informeren over de mogelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Delta Dépannage – Brussels Advance Group op de in dit document beschreven manier.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Wij raden u dus aan om dit document regelmatig te raadplegen.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Delta Dépannage – Brussels Advance Group, een onderneming in slotenmaker en glazenmaker, is verantwoordelijk voor de website.

Contactgegevens:

Adres : Chaussée de Boondael 406 – 1050 Ixelles

Email : info@delta-depannage.be

telefoonnummer : 02 / 588 18 75

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken een deel of het geheel van uw persoonsgegevens zoals hieronder opgesomd:

 • Informatie die u ons verstrekt:

Identificatiegegevens bij het invullen van het contactformulier en gegevens in verband met uw vraag, verzoek om informatie, offerte of bestelling. Wij kunnen ook uw contactgegevens, adres en bankgegevens verwerken om over te gaan tot een betaling in het kader van een contractuele zakelijke relatie met een leverancier van producten en/of diensten. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens met betrekking tot uw beroepservaring en loopbaan verwerken indien u solliciteert voor een vacature.

 • Enquêtes en getuigenissen:

Wij kunnen u vragen om een tevredenheidsenquête in te vullen in verband met het gebruik van onze diensten zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren of een getuigenis over uw tevredenheid kunnen delen.

 • Communicatie:

In het geval dat u onze teams per e-mail, post of telefoon contacteert, kunnen wij een dossier van de uitwisselingen bijhouden om de opvolging van de communicatie te vergemakkelijken.

 • Gebruik van onze website:

Bij gebruik van onze site kunnen via cookies gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden, zoals uw IP-adres, uw geografische zone, de tijdstippen en data van raadpleging van pagina’s, de geraadpleegde pagina’s enz. Wij raden u aan uw cookies in te schakelen voor een optimale ervaring. Het staat u echter vrij om ze uit te schakelen via de instellingen van uw browser als u dat wenst. Voor meer informatie hieromtrent kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

4. Wat zijn de doeleinden?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend om u een optimaal, gepersonaliseerd en veilig gebruik van de website te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking van de website en de levering van onze diensten.

Op grond van het recht van de Europese Unie berusten al deze doeleinden op een rechtsgrond die de rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens rechtvaardigt. Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste rechtsgronden waarop wij ons beroepen:

 • Toestemming: U hebt via een toestemmingsformulier uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens. De mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken is voorzien via ‘uitschrijven’ of via het daarvoor bestemde formulier.
 • Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Naleving van een wettelijke verplichting: Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Rechtmatig belang: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op ons rechtmatig belang dat zwaarder weegt dan enigerlei mogelijke aantasting van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Om de verwerking van bestellingen en de levering van producten te verzekeren.

Rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst.

 • Om de dienstverlening na verkoop te verzekeren.

Rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang.

 • Om de facturering en het accountbeheer mogelijk te maken.

Rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting.

 • Om de gebruiker zowel een algemene als een gepersonaliseerde dienst te verlenen, waaronder het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten.

Rechtsgrond: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, rechtmatig belang.

 • Om onze diensten en producten te verbeteren en te personaliseren.

Rechtsgrond: rechtmatig belang.

 • Om fraude, fouten en crimineel gedrag op te sporen.

Rechtsgrond: rechtmatig belang.

 • Om promotionele aanbiedingen te sturen als u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd (direct marketing). In dat geval bent u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Rechtsgrond: toestemming, rechtmatig belang.

 • Om de relevantie van de inhoud en de lay-out van onze website te verzekeren, waarbij persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners.

Rechtsgrond: rechtmatig belang.

U oefent een controle uit op de gegevens die u ons meedeelt. Wanneer gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Delta Dépannage – Brussels Advance Group zich het recht voor om bepaalde verrichtingen tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden dus niet verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

5. Wie kan mijn gegevens ontvangen?

Naast onze onderneming zijn de enige partners die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen:

 • Google Analytics: Google Analytics is een platform voor het verzamelen van anonieme gegevens van een website. Met deze tool kunnen we beter begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan, zodat we hun ervaring en de doeltreffendheid van de website kunnen verbeteren.
 • OVH: OVH is een aanbieder van hostingoplossingen die ervoor zorgt dat onze website optimaal werkt. Alle gegevens die wij verzamelen, zullen op legale en eerlijke wijze worden verwerkt op de beveiligde servers. OVH beschikt over verschillende beveiligingscertificaten zoals PCI-DSS, ISO/IEC 27001, attesten SOC 1 type 2 et SOC 2 type 2.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze partners of dienstverleners voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.

6. Hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op pc’s van onze onderneming of op cloudservers waarvan alleen onze onderneming de toegangscodes bezit.

7. Zijn mijn gegevens beschermd?

Delta Dépannage – Brussels Advance Group heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een datalek te voorkomen. Ook onze partners voldoen aan technische en organisatorische veiligheidsnormen om uw persoonsgegevens redelijkerwijs te beschermen volgens passende veiligheidsnormen. Wij kunnen echter niet garanderen dat online gegevensdoorgiftes beveiligd zijn tegen inbraak, dus vragen wij u redelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van uw apparaten en persoonlijke identificatiegegevens.

8. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de behoeften van de activiteiten. Als u bijvoorbeeld om onze diensten verzoekt, worden uw persoonsgegevens bewaard zo lang als nodig is om aan dat verzoek te voldoen en om u de nodige ondersteuning, materialen en communicatie te verschaffen voor een goed beheer van de relatie. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, is de bewaartermijn afhankelijk van onze wettelijke bewaarplicht.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer nuttig is, worden de gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd voor uitsluitend statistische doeleinden of definitief verwijderd.

9. Wat zijn mijn rechten?
 • Garantie van een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 4 uiteengezette rechtmatige doeleinden. Ze worden op een passende, relevante en niet-excessieve manier verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken.

Alle technische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. In geval van inbraak in zijn computersystemen zal Delta Dépannage – Brussels Advance Group onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 • Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo hebt u het recht om de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van gegevens en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen, te kennen.

 • Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. In dat geval dient u ons via ons contactformulier of per e-mail op de hoogte te brengen van de aan te brengen wijzigingen. Wij zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk corrigeren.

 • Recht op wissing (of ‘recht om te worden vergeten’)

U hebt bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U hebt uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delta Dépannage – Brussels Advance Group beslist zelf of aan bovenstaande criteria is voldaan.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die Delta Dépannage – Brussels Advance Group nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

 • Recht op bezwaar

U hebt bovendien het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Delta Dépannage – Brussels Advance Group zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het dwingende rechtsgronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

 • Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dat technisch onmogelijk is.

 • Recht op intrekking van uw toestemming

Wanneer een verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond van toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking.

 • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit ons een verzoek daartoe te sturen per e-mail naar Delta Dépannage – Brussels Advance Group. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

 • Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta Dépannage – Brussels Advance Group, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).


Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 mei 2024.

MENU
MENU